Ngôn ngữ:
Vietnamese English

TeleprompterHệ thống sản phẩm trợ giúp đọc bản tin cho phát thanh viên, MC khi xây dựng các chương trình truyền hình trực tiếp.
Sản phẩm được sử dụng nhiều tại các Đài truyền hình, Studio

Thông số và báo giá sản phẩm: Click here to Download

Các sản phẩm khác thuộc cùng danh mục